Informacja o obligacjach wyemitowanych przez GBS Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku

Obligacje serii GBSN 0724

Liczba obligacji: 12 000 szt.
Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
Cena emisyjna: równa wartości nominalnej
Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: 12 000 000 zł
Oprocentowanie: WIBOR 6M plus marża 2,80 %
Wypłata odsetek: co pół roku
Termin wykupu: 24.07.2024 r.
Zabezpieczenie: hipoteka