Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

 1. Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest GBS „Nieruchomości” Sp. z o. o. ul. Strzelecka 4, 74-320 Barlinek, biuro@gbsnieruchomosci.pl.
 2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Beatą Rechmal, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: realizacji zawartych umów, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce związanych z prowadzoną działalnością, marketingu, promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę, dochodzenia roszczeń oraz wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora; firmy współpracujące z Administratorem w zakresie działalności Administratora.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii, prawo do żądania sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
 12. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.
 13. Spółka w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Państwa dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Państwu dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Państwu dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).